Het Woord vertelt


Heb jij al een bijbel


Niet tot zevenmaal toe, zei Jezus, maar tot zeventig maal zeven moet je vergeven...

En als je al het andere wil weten wat God tegen je te zeggen heeft: "Lees dan de Bijbel!" (2 Timotheüs 3:15-17)


Het getal 7


Wist je dat het getal 7 een bijbelse betekenis heeft voor voltooiing, perfectie en Goddelijkheid. In de bijbel wordt het getal 7 zelfs meer dan 500 keer gebruikt. Daarnaast heeft het getal 7 tot op de dag van vandaag een zeer belangrijke betekenis, zie hieronder een aantal voorbeelden. Atheïsten zullen uiteraard zeggen dat het een toevallige samenloop is of zij zullen daar een andere ‘verklaring’ voor hebben...
* Er zijn 7 eerste dagen van de schepping;

* De 7e dag van de schepping is geheiligd;

* Er zijn 7 continenten, Noord- en Zuid Amerika, Europa, Afrika, Azië, Australië en 

   Antarctica;

* Er zijn 7 oceanen, de Noordelijke Stille Oceaan, de Zuidelijke Stille Oceaan, de Noord 

Atlantische Oceaan, de Zuid Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan, de Noordelijke IJszee (Arctische Oceaan) en de Zuidelijke IJszee (Antarctische Oceaan);

* Er zijn 7 kleuren in de regenboog, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet;

* Er zijn 7 basisnoten op een toonladder: cdefgab;

* In de klassiek oudheid waren er met het blote oog 7 objecten van het zonnestelsel 

zichtbaar: de Zon, de Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus;

* Er zijn 7 metalen uit de oudheid waarop onze beschaving is gebaseerd: lood, tin, 

koper, zilver, kwikzilver, goud en ijzer;

* De stad Rome is gebouwd op 7 heuvels en kende 7 koningen; 

* Er wordt gezegd dat elke 7e golf de grootste/hoogste golf is (maar eens tellen op het strand);

* Als je 2 dobbelstenen werpt, dan is de kans het grootst dat je in totaal 7 gooit. Met 2 dobbelstenen kan je de meeste combinaties met het getal 7 maken. Hieronder nog meer om over na te denken…


 

God rustte op de zevende dag na het voltooide en volmaakte zesdaagse scheppingswerk. Het getal zeven in de Bijbel is daarom vaak gebruikt om volmaaktheid of compleetheid uit te drukken. Hieronder volgend een aantal voorbeelden uit de Schrift.


 

• In Gen. 1 zag God goed zes keer (:4, 10, 12, 18, 21, 25) en zeer goed (:31) de zevende keer

• Gen. 5: 24 Henoch de zevende vanaf Adam wandelde met God en God nam hem op voor het oordeel

• Gen. 7:2 Noach moest van de reine dieren zeven paar nemen

• Het duurde zeven dagen de ark te vullen Gen. 7:4

• Het verbond werd zeven keer bevestigd met Abraham, Izaak en Jacob Gen 12:2; 15:5; 17:6; 22:17; 26:4; 28:14; 35:11

• Gen. 29:20,30 Jacob diende zeven jaar voor een bruid

• Gen. 41 de dromen van farao met zevens

• De hogepriester moest zeven dingen aandoen Ex. 29:5,6

• Ex. 29:37 Zeven dagen om het altaar te heiligen

• Richt. 6:1 Israel zeven jaar in de macht van Midjan

• Richt. 14:17 Simsons vrouw weende zeven dagen

• 2 Sam. 2:11 David was zeven jaar koning te Hebron voor hij koning werd te Jeruzalem

• 1 Kon. 6:38 Salomo bouwde de tempel in zeven jaar

• 2 Kon. 8:1-6 Herstel na zeven jaar

• Ps. 119:164 Zevenmaal de Here loven

• Er zijn zeven dingen die God haat Spr. 6:16-19

• Spr. 9:1 Wijsheid heeft zeven pilaren

• Spr. 24:16 Rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op

• Ez. 40:26 Gods tempel heeft zeven treden

• Luk. 8:2 Zeven demonen gingen uit van Maria Magdalena

• Hand. 6:3 Zeven mannen aangesteld

• Er zijn zeven feesten des Heren Lev. 23

• Er waren zeven vruchten van het land Deut. 8:8 en zes in Egypte Num. 11:5

• Er zijn zeven broden en zeven manden vol over Matt. 15:34,38

• Zeven dagen worden genoemd in Joh. 1 en 2:1 als de dagen worden geteld

• De opgestane Heer verscheen de zevende keer aan zeven apostelen Joh 21

• Zeven mannen waren getuige van de gave van de Heilige Geest aan de heidenen Hand. 11:12

• Zeven mannen vergezelden Paulus tot in Asia Hand. 20:4

• Er zijn zeven keer één in de eenheid van de Geest Ef. 4:4-6

• Er zijn zeven dingen bij het geloof te voegen 2Pt. 1:5-7

• Het Lam is waard te ontvangen zeven dingen Op. 5:12


 

In het boek Openbaring vinden we

• zeven sterren,

• zeven gouden kandelaren,

• zeven engelen, zeven gemeenten (1:19),

• zeven vurige fakkels (4:5),

• zeven zegels (5:2),

• zeven horens,

• zeven ogen,

• zeven Geesten van God (5:6),

• zeven bazuinen (8:6),

• zeven donderslagen (10:3),

• zeven diademen (12:4),

• zeven plagen (15:1),

• zeven gouden schalen (15:7),

• zeven koppen,

• zeven bergen,

• zeven koningen (17:9,10) etc.


 

Abrahams zevenvoudige zegen Genesis 12:2,3

• Ik zal u tot een groot volk maken,

• en u zegenen,

• en uw naam groot maken,

• en gij zult tot een zegen zijn.

• Ik zal zegenen wie u zegenen,

• en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,

• en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.


 

De grote verzoendag (Joden belijden op deze dag hun eigen en de gemeenschappelijke zonden)


De inzettingen voor de grote verzoendag vinden we in Leviticus 16 maar ook uit andere gedeelten leren we dat er zevenmaal offerbloed werd gesprenkeld op die dag ter verzoening.


 

• Op het verzoendeksel Lev. 16:14

• Voor het verzoendeksel Lev. 16:14

• Voor het voorhangsel Lev. 4:17

• Op de hoornen van het gouden altaar Ex. 30:10

• Op de hoornen van koperen altaar Lev. 16:18

• Rondom het altaar Lev. 16:19

• Het bloed dat over was aan de voet van het koperen altaar Lev. 4:18


 

De Here is mij Herder Psalm 23


De Here doet zeven dingen:

 

• Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

• Hij voert mij aan rustige wateren;

• Hij verkwikt mijn ziel.

• Hij leidt mij in de rechte sporen

• Uw stok en uw staf die vertroosten mij

• Gij richt voor mij een dis aan

• Gij zalft mijn hoofd met olie


 

Zeven wonderen in het evangelie naar Johannes

• 2:9 Water in wijn verandert

• 4:50 Genezing van de zoon van een hoveling

• 5:9 Genezing van een verlamde in Bethesda

• 6:11 Spijziging van de vijfduizend

• 9:7 Genezing blindgeborene

• 11:44 Opwekking van Lazarus

• 21:6 De visvangstZevenmaal ‘Ik ben’ in het evangelie naar Johannes 

• 6:35 Ik ben het brood van het leven

• 8:12 Ik ben het licht van de wereld

• 10:9 Ik ben de deur

• 10:11 Ik ben de goede herder

• 11:25 Ik ben de opstanding en het leven

• 14:6 Ik ben de weg en de waarheid en het leven

• 15:1 Ik ben de ware wijnstok


 

De zeven uitspraken van de Here Jezus aan het kruis

• Luk. 23:34 “Vader vergeef, hun want zij weten niet wat zij doen”

• Luk. 23:43 “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn”

• Joh. 19:27 “Vrouw zie uw zoon” “Zie uw moeder” Matt.

• 27:46 “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

• Joh. 19:28 “Ik heb dorst”

• Joh. 19:30 “Het is volbracht”

• Luk. 23:46 “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest”De zeven titels van Christus in de Hebreeënbrief

• 1:2 Erfgenaam van alle dingen

• 2:10 Overste leidsman van onze behoudenis

• 3:1 Apostel en hogepriester van onze belijdenis

• 5:9 Oorzaak van eeuwige behoudenis

• 6:20 Voorloper

• 10:21 Grote priester

• 12:2 Overste leidsman en voleinder van het geloofZeven eeuwige dingen in de Hebreeënbrief

• 5:6 Priester tot in eeuwigheid

• 5:9 Eeuwige behoudenis

• 6:2 Eeuwig oordeel

• 9:12 Eeuwige verlossing

• 9:14 Eeuwige Geest

• 9:15 Eeuwige erfenis

• 13:20 Eeuwig verbondAan De Here Jezus wordt in het boek Openbaring 49 keer gerefereerd als Het Lam (Het Offer voor de zonde). Dit is 7 keer 7: volmaaktheid voor het eeuwig Koninkrijk!


 


 


"Het Woord vertelt"Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden